Pravidla pro těžké zbraně 2012

12.11.2012 21:13

 

Pravidla turnaje

ke stažení také  zde  

Turnaje se může zúčastnit:

·                  plnoletá osoba

·                  zdravotně způsobilá

·                  účastník turnaje nesmí být pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek

 

Výzbroj a výstroj, bojiště

Zbraň:

·                  kord, který má historický charakter, osazený čepelí zakončenou ploškou

Oděv a obuv:

·                  Oděv a obuv historického charakteru z období baroka

·                  Pro zachování atmosféry není povoleno bojovat ve sportovním úboru, či obuvi. Historický oděv a obutí, nebrání kvalitnímu šermu

 

Povinné vybavení:

·                  kožená vesta, kožené rukavice, šátek na ochranu krku, ochranná šermířská kukla (budou na půjčení)

 

Bojiště:

Čtverec přibližně 5x5m, vyznačený na zemi, povrch; dřevěné parkety

Rozhodčí:

·                  duel rozhodují 2 rozhodčí

·                  jeden hlavní a jeho pomocník

·                  rozhodčí mají k ruce ještě 2-4 čárové rozhodčí (můžou to být nezaujatí účastníci turnaje) kteří hlídají zásahy a hlavní rozhodčí se jich může v případě nejasnosti optat

·                  v případě hlasování, postraní rozhodčí disponují jedním hlasem

 

Bodování a hierarchie zásahů:

Počet bodů na výhru v duelu: 7

·                  hlava nebo tělo – 3 body

·                  noha nebo ruka – 1 bod

·                  platnými zásahovými plochami je tělo, hlava i končetiny.

Každý z duelantů má právo si přiznat zásah (po zastavení boje) zvednutím ruky se zbraní. Poslední slovo, má však hlavní rozhodčí.

Souzásah – vzájemný zásah – oboum se započítá tolik bodů, za kolik byl zásah.

Odzbrojení (vypadnutí zbraně z ruky za přispění protivníka): 7bodů => vítězství v duelu

Když při souzásahu přesáhnou oba duelanti 7 bodovou hranici, vyhrává ten s více body. Pokud mají bodů stejně, následuje „rychlá smrt“

 

Průběh boje:

Duel vyhlašuje hlavní rozhodčí, vyzváním duelantů ke kontrole zbraní, kterou provede on nebo pomocný rozhodčí. Duelanti poté nastupují proti sobě do protilehlých rohů bojiště.

 

Dál se duel řídí povely hlavního rozhodčího:

·                  „Na střeh!“

·                  „Připraveni?“

·                  Duelanti odpoví: „ANO / NE

·                  Zaútočit můžou až na povel: „Vpřed !“

·                  Časový limit na jeden duel je 3 minuty. Pokud nebude vítěze, nastaví se 1 minuta a hraje se „rychlá smrt“(na první zásah, v případě souzásahu ten s vyšším bodovým ohodnocením). Pokud se ani tak nerozhodne, vítěz bude určen losem.

·                  Zastavení boje hlasitým zvoláním: „Stop!!!“

 

Boj může zastavit:

·                  hlavní rozhodčí a pomocný rozhodčí

·                  kdokoliv z rozhodčí, či duelantů v případě, že zpozoruje vážné poškození výstroje/výzbroje, nebo když zpozoruje náznak jiného nebezpečí, které by mohlo způsobit zranění duelantů, rozhodčích, nebo kterékoliv jiné osoby.

·                  Bezdůvodné přerušení boje se trestá napomenutím.

 

Postihy:

Rozhodčí může udělit následující postihy:

l  napomenutí – uděluje hlavní rozhodčí, podle svého uvážení za prohřešky proti šermířské etiketě a neférové chování (např.: hrubost, pasivita v boji, úmyslné narážení do soupeře, urážky, osočování... )

l  postraní rozhodčí může požádat hlavního rozhodčího o udělení napomenutí, pokud na něj duelant slovně, či fyzicky zaútočí nebo pokud zpozoruje nefér chování.

l  trestný bod – uděluje hlavní rozhodčí, za dvě napomenutí, dvě opuštění bojiště po dobu jednoho duelu, nebo jiné závažné prohřešky

l  porážku v duelu – kontumaci – může udělit hlavní rozhodčí v případě, že se duelant včas nedostaví k vyhlášenému duelu, aniž by se hlavnímu rozhodčímu předem náležitě omluvil

l  kontumaci – navrhuje podle svého uvážení hlavní rozhodčí za hrubé chování po dobu duelu (např.: napadení neaktivního duelanta, …) o této kontumaci, musí dát hlasovat. Každý rozhodčí v tomto hlasování má jeden hlas, v případě nerozhodnosti, má hlavní rozhodčí dva.

 

Diskvalifikace z turnaje:

·                  uděluje hlavní rozhodčí automaticky, pokud se duelant nedostaví k třem, vyhlášeným, odloženým, duelům

·                  uděluje hlavní rozhodčí automaticky při zjištění nesouladu s podmínkami turnaje(duelant je pod vlivem drog, nedosáhl věkové hranice, ...)

·                  navrhuje hlavní rozhodčí dle uvážení, při extrémně hrubém chování duelanta a nefér zápolení. Hlasuje se stejně, jako výše při kontumaci.

 

Strategie boje

Zásah:

·                  Platným zásahem je uznán jen bod vedený do zásahových ploch, který viditelně došel. Seky je možné použít, nebudou však považovány za platné zásahy. Je možné je použít jako funkční bojové prvky: zastavení útoku předsekem, klamný útok, …

·                  Brutální útoky, sekem i bodem zaměřené k fyzické likvidaci protivníka budou postihovány napomenutím, případně vyloučením z turnaje

·                  Za zásah není uznán, sek, ani přiložení čepele k zásahové ploše

Povolené:

·                  použití levoruční dýky, pouze k obraně!

·                  „kryt“ volnou rukou (při nesprávném provedení, může být rozhodčím vyhodnoceno jako zásah. Volná ruka se dá požít k odstranění soupeřovi čepele, je    zakázáno čepel držet!!!)

·                  Změna šermující ruky, během duelu

·                  držení zbraně obouručně

·                  otočky

 

Nepovolené:

·                  použití levoruční dýky na útočné prvky

·                  kotouly

·                  podkopávání soupeře

·                  držení soupeře volnou rukou

Použití nepovoleného prvku má za následek neuznání zásahu a napomenutí.

 

Organizace turnaje

Vítěz:

Ten kdož dosáhne nejvíce vítězství v případě rovnosti je brána zřetel na získané body.